نوار پیشرفت و نمودار پای

نوار پیشرفت
توسعه
طرح
بازار یابی
آزمایش کردن
نمودار دایره ای
نمودار گرد
 • برنامه ریزی
 • تحلیل و بررسی
 • طرح
 • رمزگذاری
 • آزمایش کردن
 • برنامه ریزی
 • تحلیل و بررسی
 • طرح
 • رمزگذاری
 • آزمایش کردن
نمودار خط
 • یک
 • دو
 • یک
 • دو
X